مشتری عزیز؛

 

امکان پرداخت برای شما از دو طریق میسر است.
۱. از طریق کارت به کارت مستقیم؛
شماره حسابی که برای پرداخت نهایی پروژه ها و بیعانه برای شروع کار در نظر گرفته شده است ۷۱۱۵-۷۵۸۶-۱۰۱۰-۵۸۹۲ نزد بانک سپه به نام احسان عطایی است.


۲. از طریق برگه پرداخت که در قسمت پایین مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید مبلغی که از طرف کارشناسان برآورد قیمت به شما اعلام شده است را در قسمت پایانی جدول به تومان وارد کنید.

 

مبلغ خود را پرداخت کنید!